GDPR A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení„) za účelem splnění informační povinnosti dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení.

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je OSVČ Svatava Pokorná, IČ: 01321331, se sídlem Mlázovy 13, 34142 Kolinec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, email: pokorna.13@email.cz, tel: +420 725 449 416 (dále jen jako „Správce“).

2. Právní základ a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
Zpracování osobních údajů za účelem plnění dle smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce, jakož i evidence takové smlouvy, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V případě využití kontaktního formuláře na webových stránkách www.pobytnaradosti.cz dochází ke zpracování osobních údajů za účelem poptávky služeb a za účelem odpovědi na položený dotaz, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Na webových stránkách Správce www.pobytnaradosti.cz dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies, a to jednak za účelem řádného fungování webových stránek, a dále také za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách apod. Takové zpracování je možné na základě oprávněného zájmu Správce, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Rozsah a doba zpracování osobních údajů
Správce zpracovává následující osobní údaje:

Jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo;

Soubory cookies shromažďované z webových stránek www.pobytnaradosti.cz;

Veškeré další údaje, které jsou mu ze strany subjektů osobních údajů poskytnuty;

Osobní pak údaje pochází zejména přímo od subjektů osobních údajů, a to v souvislosti s poptávkou na poskytnutí služeb od Správce, případně přímo v souvislosti s poskytováním takových služeb.

Osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, ani mezinárodním organizacím., vyjma případů, kdy k tomu dal subjekt údajů výslovný pokyn, nebo kdy je nutné tak učinit na základě příslušných právních předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný účel zpracování (tj. zejména po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem osobních údajů, nebo jak to vyžadují příslušné právní předpisy. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle příslušných právních předpisů.

4. Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů je zejména Správce, tj. Svatava Pokorná, IČ: 01321331, se sídlem Mlázovy13, 34142 Kolinec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni.

Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším osobám, které poskytují Správci služby v pozici zpracovatele osobních údajů.
Dále jsou osobní údaje zpřístupněny též třetím osobám, a to dle potřeb a výslovných pokynů subjektu osobních údajů.

5. Práva subjektů osobních údajů
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů má subjekt osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt osobních údajů má právo požádat Správce o informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracovávání osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále má subjekt osobních údajů právo požádat o kopii jeho evidovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů
V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů nepřesné či neúplné, může subjekt osobních údajů požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů
Pokud osobní údaje subjektu osobních údajů již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo pokud je zpracovávání protiprávní, nebo pokud subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracovávání jeho osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody Správce pro další zpracovávání, nebo je-li to uloženo Správci zákonnou povinností, musí Správce osobní údaje subjektu osobních údajů vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Nastanou-li v souvislosti se zpracováváním osobních údajů subjektu osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je Správce povinen omezit zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby se na osobní údaje subjektu osobních údajů již nevztahovaly žádné další operace zpracování, a aby nemohly být změněny.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo vznést námitku proti zpracovávání jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu Správce. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje subjektu osobních údajů pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů založené na smlouvě či souhlasu uděleném subjektem osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo na poskytnutí svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před tímto odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, je však v souladu s právními předpisy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u příslušného orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.